ThaiStockNews

#”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน

#”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน

#”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน

The post #”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ July 8, 2019, 14:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *